Misiunea facultăţii

Încă de la înfiinţare, din anul 1992, facultatea şi-a propus să răspundă nevoilor societăţii contemporane formând specialişti care să contribuie la îmbunătăţirea comunicării în Europa şi în afara ei. Programele de studiu ale facultăţii dau posibilitatea absolvenţilor să se formeze pentru a deveni: cadre didactice în învăţământul preuniversitar, traducători, interpreţi, referenţi, secretari, documentarişti, asistenţi de cercetare, cercetători, redactori.

Programul managerial prevăzut pentru perioada 2012-2016 de către decanul facultăţii, conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU, cuprinde un set de obiective strategice care vor fi realizate prin strategiile planurilor operaţionale anuale, prin realizarea unor convenţii de practică în diferite medii profesionale etc. Direcţiile de activitate proiectate şi rezultatele obţinute până în prezent ilustrează progresul academic (didactico-ştiinţific) înregistrat în acest interval. Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, ca, de altfel, întreaga Universitate „Ştefan cel Mare”, Suceava trebuie să reprezinte, pentru învăţământul superior românesc şi cultura românească, un element important al strategiei culturale şi geopolitice.

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, ca parte constitutivă a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, contribuie la realizarea obiectivelor acesteia, înscrise în Carta Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (aprobată în Senatul Universităţii din 31.01.2012 şi avizată favorabil de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la data de 31.01.2012).

Planul strategic pentru perioada 2013-2017 s-a dezvoltat ţinând seama de misiunea universităţii şi a facultăţii, de obiectivele strategice ale facultăţii, de situaţia identificată la nivel naţional, de diversitatea ofertei educaţionale, de resursele umane şi materiale existente, precum şi de cerinţele etapei următoare, fiind actualizat în baza următoarelor documente:

  1. Declaraţia de la Bologna a miniştrilor educaţiei, 19 iunie 1999, precum şi de declaraţiile ulterioare ale Summit-urilor de la Praga, Berlin şi Bergen;
  2. Legea privind Organizarea Studiilor Universitare (legea nr.288/2004);
  3. Legea Asigurării Calităţii în învăţământul Superior (legea nr.87/2006);
  4. Metodologia de evaluare externă a ARACIS (2006);
  5. Hotărârea de Guvern privind Organizarea şi Desfăşurarea Studiilor de Doctorat (HG 567/2005);
  6. Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice din România;
  7. Legea Educaţiei Naţionale (legea nr.1/5.01.2011).

Planul strategic 2013-2017 şi planul operaţional pentru anul 2013 sunt cunoscute de întreaga comunitate academică din universitate, fiind publicate pe web-site-ul universităţii (www.usv.ro).