De ce este nevoie de un Centru pentru Scriere academică şi Scriere creatoare (CSASC) la Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava?

Centre pentru Scriere academică şi Scriere creatoare există în toate Universităţile din Occident, organizându-se chiar cursuri de masterat şi doctorat în acest domeniu inovativ. Înfiinţarea lor vine din conştientizarea faptului că activitatea academică presupune un anumit nivel de înţelegere şi utilizare a limbii, dar şi un anumit comportament în activităţile de cercetare. Pe lângă limbajele de specialitate din fiecare domeniu, activitatea de cercetare implică utilizarea unui vocabular specific. Deseori, acest lucru creează dificultăţi studenţilor, dar şi cadrelor didactice care găsesc dificilă respectarea rigorilor în traducerea rezultatelor cercetării. Se ridică astfel o barieră de comunicare ce împiedică pe cei implicaţi să îşi atingă pe deplin potenţialul, generând izolare, inaccesibilitate, plafonare. Mai mult, în mediul acerb competitiv al cercetării academice, cercetătorii trebuie să cunoască standardele europene la care să se raporteze. Publicarea de articole în prestigioase reviste de specialitate, aplicarea pentru granturi, burse sau fonduri la universităţi occidentale, chiar şi conceperea de proiecte de cercetare, toate acestea sunt domenii care merg dincolo de calitatea profesională şi implică respectarea strictă a unei metodologii în elaborare şi utilizarea unui limbaj specific. Domeniul scrierii academice este de curând intrat şi în universităţile româneşti sub forma unor tutoriale, seminarii sau traininguri adresatea atât studenţilor, cât şi cadrelor didactice. Asemenea activităţi se organizează deja la universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Galaţi şi Timişoara. Necesitatea înfiinţării acestui centru la Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava este dictată de cerinţele stringente ale competitivităţii academice. Centrul răspunde nevoilor identificate în activitatea didactică şi de cercetare a personalului Universităţii şi urmează două direcţii principale: activităţi cu cadrele didactice şi activităţi cu studenţii. Dr. Oana Elena StrugaruActivităţi

Activităţi cu cadrele didactice

 Servicii de proofreading în elaborarea de articole ştiinţifice în limbile română, engleză, franceză, germană.  Acordarea de asistenţă în elaborarea corespondenţei (respectarea regulilor comunicării scrise în cadrul oficial; asigurarea comunicării între cercetător şi mediul publicistic, organizatori de conferinţe etc.)

Activităţi cu studenţii

Activităţile centrului vin în sprijinul atât al coordonatorilor (care nu vor mai avea de corectat elementele care nu ţin de domeniul în care se elaborează lucrarea), cât şi al studenţilor (explicând exigenţele unei lucrări ştiinţifice în mediul academic).

 Oferirea de asistenţă în elaborarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie, dar şi a proiectelor semestriale.
Corectarea unor aspecte formale deficitare din lucrările studenţilor:
Utilizarea deficitară a limbii române;
Greşeli în structura lucrării;
Inexactitatea referinţelor;
Editarea incorectă a bibliografiei, notelor de subsol etc.
 Explicarea şi urmărirea paşilor în elaborarea de eseuri, referate, lucrări de diplomă, disertaţie.
 Consiliere privind elaborarea lucrărilor de diplomă şi disertaţie.
 Cursuri facultative de scriere academică. Cursurile vor avea atât o componentă teoretică, cât şi una practică şi vor avea în vedere următoarele subiecte:
Ce este un text academic? Stilul ştiinţific.
Tipuri de texte academice: eseul, referatul, lucrarea de diplomă, etc.
Principii generele şi etice în elaborarea unei lucrări ştiinţifice
Cum elaborăm o lucrare ştiinţifică: o Planificare – decodarea temei, stabilirea obiectivelor.
Documentare – metode eficiente de documentare, de adunare şi ordonare a materialului.
Schiţare – de la notiţe, la prima formă a lucrării.
Redactare – concentrarea pe forma lucrării, pe respectarea structurii şi a vocabularului impus.
Proofreading – verificarea lucrării.
 Modul de şedinţe individuale. Acest tip de activitate implică lucru pe bază de proiect. La cerere şi prin programare, studentul va beneficia de consiliere directă în elaborarea unui articol, proiect, referat etc. Consilierea nu va viza conţinutul ştiinţific al lucrării, ci doar respectarea rigorilor academice şi de cercetare.
 Activităţi de pregătire profesională a studenţilor cu dificultăţi în acumularea cunoştinţelor necesare pentru promovarea examenelor. Centrul oferă cadrul pentru activităţi de pregătire a studenţilor cu rezultate mai slabe la o disciplină prin organizarea de şedinţe particulare cu studenţi cu rezultate bune şi foarte bune. Studenţii tutori vor primi diplome de voluntariat şi vor fi implicaţi în asemenea activităţi pe baza recomandărilor făcute de cadrele didactice.


Menţiuni

Asistenţa acordată studenţilor de către tutori în elaborarea de lucrări ştiinţifice se bazează pe următoarele principii:
nu intervine în conţinutul ştiinţific al lucrărilor;
nu se suprapune peste activitatea de coordonare ştiinţifică a cadrului didactic, ci este o suplimentare a acesteia;
intermediază relaţia student-coordonator;
urmăreşte formarea gândirii critice şi argumentarea coerentă;
vizează consolidarea unei proceduri de lucru individuale care să îmbunătăţească performanţele academice.Taxele privind activităţile organizate în cadrul CSASC

Tip activitate

Unitate

Preţ

Activităţi cu studenţii şi elevii

Tutoriale despre paşii elaborării lucrărilor de diplomă şi dizertaţie

Tutorial de 4 şedinţe a câte 50 de minute

20 lei/student

Pregătire profesională pentru studenţi
(restanţe, reexaminări, sesiune)

Tutorial de 5 şedinţe individuale a câte 50 de minute

30 lei/student

Modul de şedinţe individuale (un modul cuprinde 5 şedinţe de tutoriat)

Modul 5 şedinţe a 50 minute

20 lei/modul/student

Cursuri facultative de scriere academică

12 cursuri a câte 100 minute

50 lei/semestru/student

Activităţi cu cadrele didactice din USV

Servicii de corectură (proof-reading) pentru cadre didactice:

Basic (corectura greşelilor gramaticale sau de ortografie)

1 pagină=2000 caractere

3 lei/pagină – limba română
6 lei/ pagină – limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, ucraineană

Intermediar (greşeli gramaticale sau de ortografie, coeziune fraze, paragrafe, eliminare structuri redundante)

1 pagină=2000 caractere

4 lei/ pagină – limba română
7 lei/ pagină – limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, ucraineană

Complet (greşeli gramaticale sau de ortografie, coeziune fraze, paragrafe, reformulare, structurare lucrare, respectarea regulilor impuse de editori / organizatori conferinţă)

1 pagină=2000 caractere

7 lei/ pagină – limba română
9 lei/ pagină – limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, ucraineană

Acordarea de asistenţă cadrelor didactice în elaborarea corespondenţei oficiale (asigurarea comunicării într-o limbă străină cu edituri, organizatori conferinţe etc.)

 

10 lei/oră