Acasă| Redacția| Apel 2019| Recenzare| Arhiva| Indexări BDI| Norme redactare| CADISS| Contact

Apel 2019
Anadiss nr. 27/2019
Conflicte și mutații în realitatea discursurilor

Termen limită de primire a articolelor: 1 aprilie 2019
Coordonatorii numărului: Mariana BOCA mariana_boca_ro@yahoo.com și Ndiémé SOW
ndieme.sow@univ-zig.snOrice conflict și orice mutație – spirituală sau culturală, filozofică ori estetică, socială și științifică, economică și politică – se reflectă în discurs. Acolo își caută limbajul și strategia proprie de comunicare a sensului. În dinamica discursului, conflictele și mutațiile își construiesc și își deconstruiesc identitatea, dar și raporturile cu alteritatea, făcând vizibilă propria viziune morală și regulile etice asumate. Propunem în acest număr ANADISS să participăm la dezbaterea asupra proiectării în discurs a conflictelor și mutațiilor din lumea actuală, dar și asupra metamorfozelor interne ale realităților discursive – teoretice, literare și filozofice, politice sau ideologice – în efortul de a capta substanța transferurilor și a schimburilor dintre realitatea reală și realitatea mentală (Viața spiritului. O investigație inovatoare despre cum gândim, Hannah Arendt etc). Există cel puțin trei axe care pot fi urmărite: influența culturii digitale ca sursă de mutații și conflicte, afirmarea postumanismului (Marea ruptură, Francis Fukuyama; Omul recent, Horia-Roman Patapievici; Homo deus, Yuval Noah Harari etc.) și schimbările din societățile actuale, ca generatoare de mutație conflictuală: realitatea nenumăratelor războaie recente sau în desfășurare, migrația care amenință cu dispariția popoare și grupuri etnice, amestecul etnic, globalizarea socio-economică, erodarea accelerată a culturilor tradiționale etc.

Comunicarea mediată de tehnologie schimbă profund realitatea mentală și modul în care ea se așează în limbaj. Pentru prima dată în istorie, o largă majoritate a oamenilor tineri nu se mai bazează pe o gȃndire independentă și conservativă, întemeiată pe cultura moștenită în comunitățile unde s-au născut. Ȋn același timp, mari teritorii din culturile anterioare și din memoria istorică intră în uitare, pur si și simplu pentru că tinerii le vizitează rar sau nu mai călătoresc deloc pe acolo. Ȋn aceste condiții, realitatea minții și discursurile prin care ea se face cunoscută încep să nu se mai hrănească prioritar din discursurile civilizației proxime, a părinților și a bunicilor. Discursurile memoriei generaționale sunt aproape abandonate. Mintea persoanei se află în conexiune cu alte minți, în spațiul virtual susținut de tehnologie, și învață să gândească cu mintea celorlalți, într-o mișcare uluitoare a influenței și a interdepedenței. Logica adeseori inaparentă acestui tip de coagulare a identității umane în realitatea discursurilor generează numeroase conflicte și mutații în raporturile dintre om, istorie și natură.

Pe de altă parte, critica umanistă, deconstructivismul, ideologia de gen și feminismul, discursul științei au condus la legitimarea postumanismului, în timp ce realitățile sociale se schimbă masiv sub influența raporturilor de putere între diversele zone ale lumii, în conflictele armate, în relațiile economice, în circulația persoanelor, în încurajarea sau descurajarea culturilor etnice, a regulilor de viață tradiționale.

Mutațiile și conflictele lumii actuale se manifestă permanent în realitatea discursurilor și își negociază acolo orientarea, conținutul, scenariile, mesajele.

 

Call for Papers 2019
Anadiss no. 27/2019
Conflicts and mutations in discourse reality

Deadline for paper submission: April 1st 2019
Issue coordinators: Mariana BOCA mariana_boca_ro@yahoo.com and Ndiémé SOW
ndieme.sow@univ-zig.snAny conflict and mutation, be they spiritual, cultural, philosophical, aesthetic, social, scientific, economic or political, are reflected al the level of discourse. This is where language builds its own strategy of conveying a message. In the discourse dynamics, conflicts and mutations construct and deconstruct both the identity and the idea of otherness, pinpointing a moral stance and the observed ethical rules. This issue of Anadiss focuses on the topical debate about how conflicts and mutations in nowadays world transpire throughout discourse, as well as on the internal metamorphosis of discourse-related aspects - be they theoretical, literary, philosophical, political or ideological – in the effort to capture the essence of transfers and exchanges between the actual reality and the mental one (The life of the mind. The groundbreaking investigation on how we think, Hannah Arendt). We thus suggest several axes of investigation: the influence of digital culture as a source of mutations and conflicts, the affirmation of posthumanism (The great Disruption: Human Nature and Reconstitution of Social Order, Francis Fukuyama; Omul recent, Horia-Roman Patapievici; Homo deus, Yuval Noah Harari etc.) and the subsequent changes in current societies as catalysts for mutation; the reality of the numerous recently ended wars and of those in progress, the migration that poses a threat to the existence of certain peoples and ethnic groups, the ethnic mix, the socio-economic globalisation, the accelerated erosion of the traditional cultures,  etc.

The communication established by means of technological devices deeply alters the mental reality and the way in which it is verbalised. For the first time in history, a large majority of young people no longer rely on independent conservative thinking, based on the culture passed on to them by the communities where they were born. At the same time, big portions of cultures and from the historical memory fade into oblivion for the simple reason that young people think of them less and less. Under these circumstances, the reality of the mind and the discourse by which it makes itself known start to forsake the discourse of the parents’ and grandparents’ civilisation. The discourse of the generational memory is almost entirely abandoned. One person’s mind is connected to other minds in the cyber space created by technology and learns to think with the others’ minds, subjected to the astounding power of influence and interdependence. The often hidden logic of this type of coagulation of the human identity in the discourse reality generates numerous conflicts and mutations in the rapport between the human being, history and nature.

On the other hand, humanist criticism, deconstructivism, gender ideology, feminism and scientific discourse have resulted in the validation of posthumanism, while the social realities are undergoing profound changes under the influence of the power balance between different areas of the world, in armed conflicts, economic relationships, movement of people, favouring or discouraging ethnic cultures, traditional life principles.

The mutations and conflicts in the current world are apparent in the discourse by which they negotiate their orientation, content, scenarios and messages.

 

Apel 2019
Anadiss no. 27/2019
Conflits et mutations dans la réalité des discours

Délai d'envoi des contributions: le 1er avril 2019
Responsables du numéro: Mariana BOCA mariana_boca_ro@yahoo.com et Ndiémé SOW
ndieme.sow@univ-zig.snTout conflit et toute mutation - spirituelle ou culturelle, philosophique ou esthétique, sociale et scientifique, économique et politique - sont reflétés dans le discours. Ils y cherchent leur langage et leur propre stratégie de communication du sens. Dans la dynamique du discours, les conflits et les mutations construisent et déconstruisent leur identité, mais aussi les relations avec l’altérité, en rendant visibles leur propre vision morale et leurs règles éthiques assumées. Nous proposons dans ce numéro de l’ANADISS de participer au débat sur la projection, dans le discours, des conflits et des mutations dans le monde actuel, mais également sur les métamorphoses internes des réalités discursives - théoriques, littéraires et philosophiques, politiques ou idéologiques – afin de saisir la substance des transferts et des échanges entre la réalité réelle et la réalité mentale (La vie de l’esprit, Hannah Arendt etc.). Trois axes au moins peuvent y être identifiés : l’influence de la culture numérique en tant que source de mutations et de conflits, l’affirmation du posthumanisme (Le Grand Bouleversement, Francis Fukuyama ; L’homme récent, Horia-Roman Patapievici ; Homo deus, Yuval Noah Harari etc.) et les changements dans les sociétés actuelles, en tant que source de mutation conflictuelle: la réalité des innombrables guerres récentes ou en cours, la migration qui menace la disparition de peuples et de groupes ethniques, le mélange ethnique, la mondialisation socio-économique, l’érosion accélérée des cultures traditionnelles etc.

La communication par le biais de la technologie modifie profondément la réalité mentale et la manière dont elle se situe dans le langage. Pour la première fois de l’histoire, une vaste majorité de jeunes ne sont plus basés sur une pensée indépendante et conservatrice, fondée sur la culture héritée des communautés où ils sont nés. En même temps, de vastes territoires de cultures et de mémoire historique sont oubliés tout simplement parce que les jeunes les visitent rarement ou pas du tout. Dans ces conditions, la réalité de l’esprit et les discours par lesquels elle est connue commencent à ne plus se nourrir des discours de la civilisation immédiate, des parents et des grands-parents. Les discours de la mémoire générationnelle sont presque abandonnés. L’esprit de la personne est connecté à d’autres esprits dans l’espace virtuel soutenu par la technologie et apprend à penser avec l’esprit des autres dans un incroyable mouvement d’influence et d’interdépendance. La logique souvent inappropriée de ce type de coagulation de l’identité humaine dans la réalité des discours génère de nombreux conflits et des mutations dans les relations entre l’homme, l’histoire et la nature.

D’autre part, la critique humaniste, le déconstructivisme, l’idéologie du genre et le féminisme, le discours de la science ont conduit à la légitimation du posthumanisme, alors que les réalités sociales se transforment de manière massive sous l’influence des relations de pouvoir entre différentes parties du monde, dans les conflits armés, dans les relations économiques, dans la circulation des personnes, en encourageant ou en décourageant les cultures ethniques, les règles de vie traditionnelles.

Les mutations et les conflits du monde actuel se manifestent constamment dans la réalité des discours et négocient là leur orientation, leur contenu, leurs scénarios, leurs messages.

 

copyright 2018 anadiss