Admitere
admitere 2020

3500 de laptopuri și tablete pentru viitorii studenți ai USV

Admiterea se desfășoară on-line și on-site

3500 de laptopuri și tablete pentru viitorii studenți ai USV

Admiterea se desfășoară on-line și on-siteReglementari referitoare la admiterea în regim on-line

Criterii specifice de admitere 2020 - Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării • Un candidat se poate înscrie la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării la unul sau mai multe programe de studii din cadrul celor două domenii.

-      Candidaţii la programele de studii de licenţă pot depune dosarul on-line sau on-site. 

 

 • Candidaţii vor completa OPŢIUNILE în fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor (la Opţiunea 1 se va trece programul de studiu dorit în mod special ş.a.m.d.). Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa membrilor comisiei de admitere (în sala de admitere) care, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere;

 

 

 • Sortarea candidaţilor pe programe de studii se va face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere;

 

 • După perioada de înscrieri, se vor afişa listele pe domenii şi programe de studii cu candidaţii admişi şi mediile de admitere.

 

 • Formula de calcul a mediei de admitere:

 

 

 

 • Pentru domeniile Limbă şi literatură şi Ştiinţe ale comunicării candidaţii vor susţine un interviu de testare a cunoştinţelor, a capacităţilor cognitive şi a competenţei lingvistice (proba 1). Interviul va fi notat cu admis/respins.Interviul va fi susţinut în faţa a doi membri ai comisiei de admitere, prezenţi în sala de înscriere, care vor acorda calificativul de tip admis/ respins înscris în fişa candidatului. Interviul se desfasoara pe baza chestionarului anexat prezentei metodologii (Anexa 1) si postat pe site-ul admiterii FLSC. In cazul candidatilor care depun dosarul on-line si nu pot sustine interviul on-site, chestionarul se completeaza si se expediaza impreuna cu celelalte documente de la dosar.
 • Pentru ambele domenii şi forme de învăţământ (IF, ID), media de admitere se calculează pe baza

 

formulei:

Media de admitere = 50%proba2 + 50%proba3 

proba2 = media generală a examenului de bacalaureat**

 


proba3 = nota obţinută la examenul (scris) de bacalaureat la Limba şi literatura română***

 

 

**Pentru candidaţii care provin din ţări unde examenul de bacalaureat sau echivalent nu este corelat unor note, se va lua în calcul media anilor de liceu la una din disciplinele profilului din suplimentul la diplomă echivalent diplomei de bacalaureat;

 

***Pentru candidaţii  din afara graniţelor României care nu au susţinut examen de bacalaureat la limba română, se va lua în calcul nota cea mai mare obţinută la examenul (scris) de bacalaureat. În cazul în care nu s-a susţinut examen scris, se va lua în calcul nota cea mai mare obţinută la proba orală.

 

 

 • Criterii de departajare:
 1. media generală a examenului de bacalaureat;
 2. nota obţinută la examenul (scris) de bacalaureat la Limba şi literatura română;
 3. nota cea mai mare obţinută la examenul de bacalaureat la o altă probă scrisă;
 4. bacalaureat într-o limbă străină recunoscut de Minister;
 5. atestat de limbă străină cu recunoaştere internaţională.

Candidaţii la programele de studii de masterat pot depune dosarul on-line sau on-site. 

Pentru toate programele de masterat candidaţii vor susţine un interviu (proba 1) de testare a cunoştinţelor, a capacităţilor cognitive şi a competenţei lingvistice (nemijlocit, în faţa comisiei, sau prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice de comunicare). Interviul se desfasoara pe baza chestionarului anexat prezentei metodologii (Anexa 2) si postat pe site-ul admiterii FLSC. In cazul candidatilor care depun dosarul on-line si nu pot sustine interviul on-site, chestionarul se completeaza si se expediaza impreuna cu celelalte documente de la dosar. In cazul masteratelor de Teoria şi practica traducerii si Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării, limba de exprimare orala sau de redactare este franceza, respectiv engleza Interviul se finalizează cu acordarea unui calificativ: ADMIS sau RESPINS. Numai candidaţii declaraţi admişi la proba 1 vor fi luaţi în calcul pentru proba 2.

 

Media de admitere este media examenului de licenţă/diplomă.

 

Criterii de departajare:

 1. media notelor din anii de studii;
 2. nota obţinută la proba 1 de licenţă (Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate);
 3. atestat de limbă străină cu recunoaştere internaţională.

Candidaţii la programele de studii de conversie profesională pot depune dosarul on-line sau on-site. 

           

       Media de admitere este media examenului de licenţă/diplomă.

 

           

       Criterii de departajare:

 

Pentru departajarea celor cu medii egale, se va ţine seama de:

 

 1. media notelor din anii de studii;
 2. nota obţinută la proba 1 de licenţă (Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate);
 3. atestat de limbă străină cu recunoaştere internaţională.

Acte necesare la admitere 2020

Număr de locuri și criterii specifice de admitere pentru Români de pretutindeni

REGULAMENT - ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE ADMITERE

TAXE

Taxa de înscriere:
 • 125 lei pentru fiecare specializare din cadrul fiecărui domeniu
 • 200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii (ZI sau ID), indiferent de numărul acestora
 • Taxa de înmatriculare:
 • 125 lei (Candidații cu Certificat de participare la concursul „Student pentru o zi” în anul curent vor achita o taxa de înmatriculare de 50 de lei)
 • Studenţii reuşiţi în regim cu taxă vor achita la înmatriculare şi un avans de 350 lei din taxa de şcolarizare pentru anul I.
 • Taxe de școlarizare anuale:
  Ciclul I, studii universitare de licență (RFGSI, EGR, FEG, FSI, UFER, CRP) 2.900 lei
  Ciclul I, studii universitare de licență - Media digitală 3.000 lei
  Ciclul al II-lea, studii universitare de masterat 3.000 lei
  Ciclul al III-lea, studii universitare de doctorat 4.500 lei
  Programe de conversie profesională 2.950 lei

  CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE

  Înscrierile se vor desfășura între orele 08:00 - 16:00

  SESIUNEA IULIE 2020 (inclusiv pentru români de pretutideni)

  Nr. Crt Activitatea Data
  1 Înscriere și interviu 6-17 iulie, fără zilele de sâmbătă și duminică
  2 Afișare rezultate 17-20 iulie
  3 Depunere contestații 20 iulie, orele 13-16
  4 Afișare rezultate contestații 21 iulie
  5 Înmatriculări (confirmarea locului prin depunerea actelor în original inclusiv pentru români de pretutindeni) 20-29 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică)
  6 Afișare rezultate finale 30 iulie


  SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020(inclusiv pentru români de pretutindeni)

  Nr. Crt Activitatea Data
  1 Înscriere și interviu 7-15 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică)
  2 Afișare rezultate 15-16 septembrie
  3 Depunere contestații 16-17 septembrie orele 13-16
  4 Afișare rezultate contestații 17-18 septembrie
  5 Înmatriculări (confirmarea locului prin depunerea actelor în original inclusiv pentru români de pretutindeni) 16 – 18 septembrie
  6 Afișare rezultate finale 21 septembrie